REACH

Rozporządzenie REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006] jest najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady wprowadzania substancji i mieszanin chemicznych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej. Od 2008r wypełniamy obowiązki wynikające z wymagań, bez których obrót substancjami chemicznymi jest zabroniony.